Domov se zvláštním režimem


Cílem sociální služby Je

 • vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
 • prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
 • podpora duchovních potřeb uživatelů
 • vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
 • podpora seberealizace uživatelů
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců

Cílovou skupinou jsou osoby starší 55 let, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při  zajišťování svých potřeb.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Kapacita

Kapacita Domova se zvláštním režimem je celkem 106 míst. Sociální služba Domov se zvláštním režimem se nachází na 3 NP oddělení Vinohrádky, na 4 NP oddělení Chrpa a na 5 NP oddělení Lípa. Sociální služba je poskytována v 32 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

Domov se zvláštním režimem tvoří tři oddělení s názvy Vinohrádky, Chrpa a Lípa, která jsou umístěna na 3.NP, 4.NP a 5.NP. Kapacita domova se zvláštním režimem je 106 míst.

Služba je poskytována na zásadách

 • dodržování práv uživatelů – zaměstnanci vytvářejí prostředí, ve kterém jsou práva uživatelů plně dodržována
 • respektování svobodné vůle uživatelů – důležitou součástí života uživatelů je svobodně se rozhodovat a nést přiměřené riziko, které může být s jejich rozhodnutím spojeno
 • profesionální a individuální přístup k uživatelům – každý člověk je jedinečný. Proto zaměstnanci v přístupu k jednotlivým uživatelům zohledňují jejich konkrétní potřeby, přání a představy
 • podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatelů – dodržování zásady individuálního přístupu k uživatelům zajistí, že jim poskytovaná pomoc bude přiměřená a bude vycházet ze skutečných možností a schopností uživatelů
 • zachování důstojnosti uživatelů – zaměstnanci vždy jednají s uživateli s náležitou úctou a respektem a za každých okolností chrání jejich důstojnost


S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby :

(podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb
 • o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby,
 • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,
 • volné místo v zařízení,
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti do budoucna)

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova se zvláštním režimem

 • osoba mladší 55 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit


Ostatní služby

 • Poskytnutí ubytování, ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem). 
 • Celodenní stravu (zahrnuje: snídani, dopolední svačinu, oběd - výběr ze dvou jídel (změna v jídelníčku je vyhrazena), odpolední svačina, večeře, druhá večeře odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování). 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
 • Pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • Podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatelů
 • Volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Terapeutických činnostech (pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím (podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • Ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 • Poskytnutí základního sociální poradenství (zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)

Další služby

Kadeřnice, každou středu od 7. 00 do 14. 00 hodin navštěvuje naše zařízení kadeřnice
 • Pedikúra, pravidelně v pátek od 9. 00 do 12. 00 hodin je uživatelům k dispozici pedikúra
 • Cukrárna 
 • Pravidelné bohoslužby  a návštěvy kněze na pokojích uživatelů ( Římskokatolická církev, Apoštolská církev)  
To vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.