Domov se zvláštním režimem

Naše poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Sociální služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, mimo osob s onemocněním demencí vzniklou požíváním návykových látek nebo alkoholu.

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

Další informace o službě

Informace pro žadatele

top