Jak požádat o službu

Podmínky přijetí

  • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho není služba určena),

  • volné místo v zařízení,

  • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,

  • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).
 Od března 2017 nepřijímáme ani neevidujeme preventivní žádosti o sociální službu.

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete si domluvit schůzku se sociálním pracovníkem, který vyřizuje žádosti o přijetí:

Postup podání žádosti

01

Vyplnit Žádost o sociální službu a Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu. Formuláře jsou dostupné pod záložkou Dokumenty/ Dokumenty pro žadatele, nebo v kanceláři sociálního pracovníka. Na požádání Vám formuláře můžeme zaslat poštou, nebo elektronicky e-mailem.


 

02
Vyplněnou Žádost o sociální službu spolu s Vyjádřením lékaře doručit sociálnímu pracovníkovi. Můžete je poslat poštou na adresu zařízení nebo přinést osobně. Je-li zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník a kopie rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka se doloží k žádosti. Pokud se žadatel nepodepíše, musí být toto doloženo lékařem. Žádost zůstává nepodepsána.
03
Po obdržení žádosti, která je doložena potřebnou dokumentací se s Vámi sociální pracovník spojí a dohodne si s Vámi termín jednání se zájemcem o sociální službu. Jednání může proběhnout v místě Vašeho pobytu nebo v našem zařízení. Prvotní jednání slouží k zjištění informací o Vaší nepříznivé sociální situaci. Tzn. jak moc potřebujete pomoc druhé osoby a zda je ve Vašem okolí někdo, kdo Vám ji může poskytnout. Sociální pracovník důsledně respektuje právo zájemce formulovat vlastními slovy, jakou pomoc zájemce očekává a jak má tato pomoc vypadat, zjišťuje, co dále zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem v individuálním plánování a slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytování činnosti.
04
Základním principem jednání se zájemcem o službu je, že zaměstnanec S - centra se musí přizpůsobovat zájemci, jeho komunikačním schopnostem, jeho možnosti vnímat, jednat a chápat, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby zájemce o službu poznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli. Podmínky pro poskytování služeb jsou zájemcům o službu jasně sděleny v závislosti na charakteru služby.
05
Součástí jednání je formulování osobních cílů zájemce, které by sociální služba měla naplňovat, a které se shodují s veřejným závazkem S - centra.

Výsledkem jednání se zájemcem může být zjištění, že:

  • Jste senior v nepříznivé sociální situaci a vaše žádost bude zařazena do Evidence žadatelů o sociální službu.
  • Jste senior, který se nenachází v nepříznivé sociální situaci a zatím svou potřebu pomoci (obstarání nákupu, doprovod k lékaři, hygienu) může řešit za účasti rodinných příslušníků nebo terénních služeb. Proto bude Vaše žádost odmítnuta. Při zhoršení situace nás můžete znovu kontaktovat.
  • Jste senior, který nepatří mezi osoby, kterým je naše sociální služba určena - viz. část Poslání a Cíle - Cílová skupina.
 

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem, nemůže vést samostatný život ve svém domově. Potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a zároveň tuto péči nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo péčí rodinných příslušníků či blízkých osob.

Často kladené otázky zájemců

top