Jak požádat o službu


Jak se stát našim uživatelem?

 

Vážíme si toho, že jste si vybrali S-centrum Hodonín, p. o. jako místo, kde chcete trávit svůj život. Pro to, abyste se stali našimi uživateli je potřeba splnit následující:
 

 1. Vyplnit Žádost o sociální službu a Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o sociální službu. Formuláře jsou dostupné na stránce Dokumenty ke stažení, v recepci zařízení nebo v kanceláři sociálních pracovnic. Na požádání Vám formuláře můžeme zaslat poštou.

 2. Vyplněnou Žádost o sociální službu spolu s Vyjádřením lékaře doručit sociálním pracovnicím. Můžete je poslat poštou na adresu zařízení nebo přinést osobně. Je-li zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, podepisuje žádost soudem ustanovený opatrovník a kopie rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka se doloží k žádosti. Pokud se žadatel nepodepíše, musí být toto doloženo lékařem. Žádost zůstává nepodepsána.
 3. Po obdržení žádosti, která je doložena potřebnou dokumentací se s Vámi sociální pracovnice spojí a dohodne si s Vámi termín jednání se zájemcem o sociální službu. Jednání může proběhnout v místě Vašeho pobytu nebo v našem zařízení. Prvotní jednání slouží k zjištění informací o Vaší nepříznivé sociální situaci. Tzn. jak moc potřebujete pomoc druhé osoby a zda je ve Vašem okolí někdo, kdo Vám ji může poskytnout. Sociální pracovníci důsledně respektují právo zájemce formulovat vlastními slovy, jakou pomoc zájemce očekává a jak má tato pomoc vypadat, zjišťují, co dále zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Jednání se zájemcem o službu je prvním krokem v individuálním plánování a slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o poskytování činnosti.
 4. Základním principem jednání se zájemcem o službu je, že zaměstnanec S - centra se musí přizpůsobovat zájemci, jeho komunikačním schopnostem, jeho možnosti vnímat, jednat a chápat, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby zájemce o službu poznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se informovaně rozhodnout, zda ji využije či nikoli. Podmínky pro poskytování služeb jsou zájemcům o službu jasně sděleny v závislosti na charakteru služby – viz Standard č. 12 – Informovanost o poskytované službě.

 5. Součástí jednání je formulování osobních cílů zájemce, které by sociální služba měla naplňovat, a které se shodují s veřejným závazkem S - centra.
 
Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem, nemůže vést samostatný život ve svém domově. Potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a zároveň tuto péči nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo péčí rodinných příslušníků či blízkých osob.

 

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho není služba určena),

 • volné místo v zařízení,

 • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,

 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).

 

Výsledkem jednání se zájemcem může být zjištění, že:

 • Jste senior v nepříznivé sociální situaci a vaše žádost bude zařazena do Evidence žadatelů o sociální službu.
 • Jste senior, který se nenachází v nepříznivé sociální situaci a zatím svou potřebu pomoci (obstarání nákupu, doprovod k lékaři, hygienu) může řešit za účasti rodinných příslušníků nebo terénních služeb. Proto bude Vaše žádost odmítnuta. Při zhoršení situace nás můžete znovu kontaktovat.
 • Jste senior, který nepatří mezi osoby, kterým je naše sociální služba určena - viz. část Poslání a Cíle - Cílová skupina.

Od března 2017 nepřijímáme ani neevidujeme preventivní žádosti o sociální službu.
 

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete si domluvit schůzku se sociální pracovnicí, která vyřizuje žádosti o přijetí:

Často kladené otázky zájemců o sociální službu

1.

Příjmete mne, i když jsem soběstačný?

Pokud nepotřebujete celodenní péči nebo dohled, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět. Přijímáme seniory, kteří již nemohou zůstat v domácím prostředí, protože péče rodiny a terénních služeb je již nedostačující.
2.

Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Je to pro přijetí důležité?

Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa vašeho bydliště. Příjmeme vás, i pokud ještě příspěvek vyřízený nemáte.
3.

Co mám dělat, pokud potřebuji s něčím občas pomoci ale uplně nesoběstačný nejsem?

Pokud potřebujete pomoc např. s úklidem, hygienou atd. může Vám pomoci terénní služba (Homediss, Charita), členové Vaší rodiny nebo Vaši blízcí.

Můžete se také obrátit na MěÚ Hodonín, Odbor sociálních věcí a školství, Mgr. Edita Zlámalová, kancelář č. 15a, tel: 518 316 440 a Mgr. Jana Kosíková, kancelář č. 15, tel.: 518 316 300.

4.

Jsem soběstačný, ale mám drahé bydlení. Bydlím sám a schází mi kontakt s vrstevníky. Přijmete mne?

Nejsme služba, která řeší bytovou problematiku seniorů. Doporučujeme obrátit se na realitní kancelář nebo na sociální služby řešící bytovou problematiku. Bohužel nemůžeme řešit Vaši osamělost.
5.

Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?

Nikdy nejsme schopni říct, za jak dlouho žadatele přijmeme. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Náš pořadník není časový, ale je řazen podle závažnosti nepříznivé sociální situace, kterou vyhodnotí sociální pracovnice našeho zařízení po sociálním šetření a následně Výběrová komise.
6.

Mohu mít podaných i více žádostí do domovů pro seniory?

Počet žádostí neni nijak omezen.
7.

Jaký je rozdíl mezi DS a DZR?

Zkratka DS znamená Domov pro seniory a je určena seniorům, kteří netrpí žádným typem demence.

Zkratka DZR znamená Domov se zvláštním režimem a je určena seniorům s Alzheimerovou nemocí, s ostatními typy demencí nebo s chronickým duševním onemocněním.

8.

Je možné vybrat si typ pokoje?

Je možné zvolit mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem. Zvolit si můžete samozřejmě obě varianty a v průběhu poskytování služby máte možnost tuto volbu změnit.
9.

Mohu si přinést svůj vlastní nábytek?

Kažý pokoj je vybaven základním nábytkem. Můžete si přinést vlastní křeslo, obrazy, dekorace, květiny nebo jiné drobné věci, které Vám zpříjemní pobyt v našem zařízení.
10.

Podle čeho vybíráte nového uživatele?

Pokud se uvolní místo v našem zařízení, sejde se Výběrová komise ve složení ředitel, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí ošetřovatelského úseku, vedoucí sociálního a aktivizačního úseku a sociální pracovnice, která byla přítomna sociálnímu šetření. Každého žadatele posuzujeme individuálně podle jeho omezení, schopností a potřeb, především podle míry závažnosti jeho nepříznivé sociální situace.