Domov pro seniory


Cílem sociální služby Je:

 • vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
 • prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
 • podpora duchovních potřeb uživatelů
 • vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
 • podpora seberealizace uživatelů
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které dosáhly věku 60 let, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

Kapacita

Kapacita Domova pro seniory je celkem 35 míst. Sociální služba Domov pro seniory se nachází na 2 NP a v suterénu na oddělení Slunečnice. Sociální služba je poskytována v 13 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

Domov pro seniory tvoří jedno oddělení s názvem Slunečnice, které je umístěno na 2. NP a 1. PP. Kapacita domova pro seniory je 35 míst.

Služba je poskytována na zásadách:

 
 • dodržování práv uživatelů – zaměstnanci vytvářejí prostředí, ve kterém jsou práva uživatelů plně dodržována. Při dodržování práv se zaměstnanci řídí platnými zákony a také Etickým kodexem zařízení.
 • respektování svobodné vůle uživatelů – důležitou součástí života uživatelů je svobodně se rozhodovata nést přiměřené riziko, které může být s jejich rozhodnutím spojeno. Při rozhodování mohou uživatelům pomoci zaměstnanci,kteří s nimi mohou vyhodnotit klady a zápory určitého rozhodnutí.
 • profesionální a individuální přístup k uživatelům – každý člověk je jedinečný. Proto zaměstnanci v přístupu k jednotlivým uživatelům zohledňují jejich konkrétní potřeby, přání a představy. Zaměstnanci rovněž zohledňují rozdílné schopnosti, dovednosti a možnosti jednotlivých uživatelů.
 • podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatelů – dodržování zásady individuálního přístupu k uživatelům zajistí, že jim poskytovaná pomoc bude přiměřená a bude vycházet ze skutečných možností a schopností uživatelů. Pomoc poskytnutá za těchto podmínek povede k udržení, případně také k rozvinutí soběstačnosti uživatelů a prodlouží možnost aktivního způsobu života.
 • zachování důstojnosti uživatelů – zaměstnanci vždy jednají s uživateli s náležitou úctou a respektem a za každých okolností chrání jejich důstojnost. Dodržování této i výše uvedených zásad zajistí nejenom to, že služba bude uživatelům poskytována v důstojném prostředí, ale i to, že se uživatelé budou důstojně také cítit.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, a to zejména s rodinou a místním společenstvím.
 


S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby :

(podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb
 • o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova pro seniory

 • osoba mladší 60 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci,kterou nejsme schopni zajistit
 • chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsoben narušovalo koletivní soužití

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby 
 • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,
 • volné místo v zařízení,

 • pravidelná závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti do budoucna).

  Ostatní služby

  • Poskytnutí ubytování, ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla(ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem). 
  • Celodenní stravu (zahrnuje: snídani, dopolední svačinu, oběd - výběr ze dvou jídel (změna v jídelníčku je vyhrazena), odpolední svačina, večeře, druhá večeře odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování). 
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
  • Pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
  • Podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
  • Volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
  • Terapeutických činnostech (pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím (podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
  • Ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
  • Poskytnutí základního sociální poradenství (zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)


  Další služby

   
  • Kadeřnice, každou středu od 7. 00 do 14. 00 hodin navštěvuje naše zařízení kadeřnice
  • Pedikúra, pravidelně v pátek od 9. 00 do 12. 00 hodin je uživatelům k dispozici pedikúra
  • Pravidelné bohoslužby, cukrárna
   
  To vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.