S - centrum Hodonín, p.o.IČO: 46937102, se sídlem Hodonín (dále také jen „organizace“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své klienty (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany organizace, v pozici poskytovatele sociálních služeb, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů organizací.

S - centrum Hodonín, p.o. zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

S - centrum Hodonín, p.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí sociální služby

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
 • Pro podání žádosti S - centrum Hodonín, p.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, informace o svéprávnosti, kontakt na kontaktní osoby a zákonného zástupce, vyjádření od obvodního lékaře k zařazení do sociální služby domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro zařazení do evidence žadatelů o sociální a zdravotní služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
 • Pro sociální jednání pro zjištění potřebnosti sociální služby S - centrum Hodonín, p.o. dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – místo narození, informace o přiznání mimořádných výhod, kontakt na kontaktní osoby a zákonného zástupce, doporučení praktického lékaře k využívání sociálních a zdravotních služeb,stravování, informace
  o soběstačnosti, orientaci, komunikaci, mobilita, osobní přání a potřeby, výkon fyziologických potřeb, míra potřebnosti sociální služby a jeho nepříznivá sociální situace. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu sociálnímu šetření žadatele sociálních
  a zdravotních služeb a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální nebo zdravotní služby.
 • Pro sociální jednání před zahájením sociální službyS - centrum Hodonín, p.o. dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu -jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, informace
  o svéprávnosti, výše důchodu, exekuce, výše příspěvku na péči, způsob úhrady, místo narození, rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, kontakt na kontaktní osoby a zákonného zástupce, životní příběh, orientace, mobilita, komunikace, stravování, druh diety, způsob podávání stravy, denní harmonogram, koníčky, zájmy.
 • Pro uzavření nebo změnu smlouvy S - centrum Hodonín, p.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, rodné číslo, informace o svéprávnosti, výše důchodu, exekuce, výše příspěvku na péči, způsob úhrady. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
 • Pro individuální plánování S - centrum Hodonín, p.o. dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – místo narození, rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, kontakt na kontaktní osoby
  a zákonného zástupce, životní příběh, orientace, mobilita, komunikace, stravování, druh diety, způsob podávání stravy, denní harmonogram, koníčky, zájmy, informace o libosti a nelibosti, výkon fyziologických potřeb. Sdělení
  a rozsah poskytnutých osobních údajů je zcela závislé na uvážení subjektu údajů, který má dle zákona o sociálních službách právo podílet se na tvorbě individuálního plánu uživatele sociální služby, a vedení regionální karty uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti S - centrum Hodonín, p.o.
 • S - centrum Hodonín, p.o. v pozici zpracovatele dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - státní občanství, částka důchodu, údaje o přiznaných dávkách, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a zdravotní stav, a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností (§ 4, § 36, § 71, § 73 odst. 3 a 4, § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracování zvláštní kategorie údajů (citlivých) je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče

Pro individuální plánovánína základě výjimky Nařízení GDPR (čl. 9 odst. 2 písm. h)) S - centrum Hodonín, p.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – údaje o kompenzačních pomůckách, fotografie kožních defektů. Dále S - centrum Hodonín, p.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: životní příběh klienta, denní režim, rituály, záliby a koníčky, jeho přání a potřeby, projevy libosti a nelibosti, orientace, způsob komunikace, výkon fyziologických potřeb, druh diety, způsob podávání stravy, soběstačnost, mobilita, návštěva Bohoslužeb. Sdělení a rozsah poskytnutých osobních údajů je zcela závislé na uvážení subjektu údajů, který má dle zákona o sociálních službách právo podílet se na tvorbě individuálního plánu uživatele sociální služby, a vedení regionální karty uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 

2) Prezentace a propagace S - centrum Hodonín, p.o. a marketing

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • S - centrum Hodonín, p.o. dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa, informace z biografie uživatele sociální služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
 • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adresa S - centrum Hodonín, p.o. nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle S - centrum Hodonín, p.o. a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli S - centrum Hodonín, p.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

S-centrum Hodonín,p.o. je v pozici zpracovatele osobních údajů pro správce:

Obvodního lékaře, MUDr. Marie Teplá, ordinace v S - centrum Hodonín, p. o.

S - centrum Hodonín, p.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. S - centrum Hodonín, p.o. dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, Státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Národní bezpečnostní úřad, exekutor, MěÚ Hodonín, ÚP podle územní působnosti, Krajský úřad Jihomoravského kraje, MPSV.

Jaká jsou základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?

Práva subjektu údajů stanoví zejména kapitola III. Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Organizacízpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účel zpracování osobních údajů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
 • Zdroje osobních údajů;
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

S - centrum Hodonín, p.o.poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl S – centrum Hodonín, p.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo na opravu, doplnění či výmaz:

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že S - centrum Hodonín, p.o.nebo smluvní zpracovatel S - centrum Hodonín, p.o.provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat S - centrum Hodonín, p.o.o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení:

Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby omezeno.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

S - centrum Hodonín, p.o.vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

Jak a kde zjistit, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů S - centrum Hodonín, p.o. zpracovává?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů S - centrum Hodonín, p.o. zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat písemně na níže uvedené adrese. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude subjektu údajů poskytnuta bezplatně.

Z jakých zdrojů S - centrum Hodonín, p.o. osobní údaje získává?

S - centrum Hodonín, p.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje S - centrum Hodonín, p.o.zpracovává v rozporu se zákonem?

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů (zastupované osoby) nepřesné, může požádat S - centrum Hodonín, p.o. o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Může požadovat především omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, S - centrum Hodonín, p.o.odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

 

Výše uvedenou žádost lze podat písemně na adrese:

S - centrum Hodonín, p.o.

Na Pískách 4037/11

e-mail: ředitel@ddhodonin.cz

Tel.: 518 399 932

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Moore Czech Republic s.r.o.
Mgr. Robert Pecka
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
robert.pecka@moore-czech.cz
M: +420 737 584 256 
T: +420 227 031 495
 
S - centrum Hodonín, p.o. informuje, že její jediný oficiální web je http://www.s-centrum-hodonin.eu/Tento web vyjadřuje její oficiální stanoviska a S - centrum Hodonín, p.o. je správcem osobních údajů na něm uvedených.

S - centrum Hodonín, p.o. dále informuje, že nemá zřízené profily na žádných sociálních sítích.

S - centrum Hodonín, p.o. dále informuje, že má zřízeny oficiální účty/profily/komunikační kanály na následujících sociálních sítích a webových adresách: