Poslání a cíle

Veřejný závazek

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Pomoc seniorům vychází z jejich individuálně určených potřeb, působí na ně aktivně a motivuje je, aby v rámci svých schopností a možností v souladu s možnostmi
S-centra Hodonín mohli i v zařízení pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech a udržovat, příp. rozvíjet své sociální kontakty, zejména s rodinou a zapojovat je do dění v okolí. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost.
Bc. Václav Polách, MBA
Ředitel

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.
Cílem Domova pro seniory je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

Domov se zvláštním režimem

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti je podporujeme v rozhodování a soběstačnosti.
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí,a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence nebo z důvodu chronického a duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb neborodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby přizajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.
Cílem Domova se zvláštním režimem je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Sociální služba je přizpůsobena specifickým a individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.