Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolte nám, abychom Vám vyjádřili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Odchod blízkého člověka patří k nějtěžším chvílím v lidském životě. Proto dovolte abychom Vám vyslovili hlubokou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. I přes velký zármutek v těchto dnech, který prožíváte, je potřeba neodkladně vyřešit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Rádi bychom Vám poskytli několik informací, které by Vám mohly být v této těžké chvíli nápomocny.

Bc. Václav Polách, MBA
Ředitel

Jestliže uživatel služby zemře v S – centru Hodonín, p. o., volá ošetřující personál pohřební službu, která je zapsána ve zdravotnické dokumentaci uživatele. Není-li tato skutečnost v dokumentaci uvedena, volá ošetřující personál pohřební službu Pieta Hodonín. Zemře – li uživatel např. v nemocnici nebo léčebně, je tato informace pozůstalým sdělena přímo tam.
 

Kontakt na pohřební službu, pokud není v dokumentaci uvedená jiná

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatelepohřební služby. Služby jsou komplexní - od tišteného parté, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání příbuzných.
 

Pohřební služba Pieta sídlí na ulici Purkyňova 78, Hodonín, tel.: 518 353 594, nonstop 602 741 436, 602 741 437.Pro obřad, který si příbuzní zařizují sami, je zapotřebí:

  • občanský průkaz zesnulého (předává službu konající personál na daném oddělení, pokud zemřel uživatel v nemocnici OP předává sociální pracovnice v nemocnici pozůstalým,
  • rodný list zesnulého (mají příbuzní doma nebo zesnulý na pokoji v trezorku),
  • šaty na poslední cestu.
 

Dále budete potřebovat

  • oblečení pro zemřelého
  • fotografii zemřelého (pokud má být součástí parté)
 

Úhrada za pobyt

  1. Zemře-li uživatel služby do 15. dne v měsíci, jsou povinni příbuzní zaplatit úhradu za pobyt a stravu v zařízení za období od 1. dne v měsíci do dne úmrtí, a to v pokladně S – centra Hodonín, p. o. Platba by měla být uskutečněna maximálně do konce měsíce.
  1. Zemře-li uživatel služby po 15. dni v měsíci, dochází k přeplatku úhrady, který je uložen v depozitní pokladně u sociální pracovnice a podléhá dědickému řízení.

Převzetí osobních věcí

  • Po předchozí domluvě se sociální pracovnicí, může být pozůstalost dle šatního lístku sbalena za přítomnosti rodiny nebo bez přítomnosti rodiny, vždy ve všední dny (od 9.00 – 11.00 hod a odpoledne od 13.00 – 15.00. hod.) a to od druhého dne po úmrtí uživatele. Pozůstalost dle šatního lístku si odveze rodina - (kontaktní osoba). Rodina může v zařízení ponechat po předchozí domluvě s vedoucí oddělení nepoužitou kosmetiku, inko. pomůcky a minerální vody.
  • Cenné věci a finanční hotovost, které podléhají dědickému řízení, jsou uloženy v trezoru u sociální pracovnice.

Odhlášení SIPO

  • Žádáme o následné ukončení platby SIPO – rodina musí předložit úmrtní list

Vyzvednutí cenných věcí

Pro vyzvednutí pozůstalosti (cenných věcí) je zapotřebí předložit pravomocné rozhodnutí soudu o dědickém řízení a občanský průkaz. Sociální pracovnice na základě pravomocného rozhodnutí předá pozůstalost všem právoplatným dědicům v jeden den.
 

Žádáme Vás, kontaktujte sociální pracovnici předem a domluvte si společně termín předání, děkujeme(tel. 518 399 949).