Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

dovolte nám, abychom Vám vyjádřili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Odchod blízkého člověka patří k nějtěžším chvílím v lidském životě. Proto dovolte abychom Vám vyslovili hlubokou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. I přes velký zármutek v těchto dnech, který prožíváte, je potřeba neodkladně vyřešit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Rádi bychom Vám poskytli několik informací, které by Vám mohly být v této těžké chvíli nápomocny.

Bc. Václav Polách, MBA
Ředitel

Základní informace pro pozůstalé
 
Vážení pozůstalí,

jsme si vědomi toho, že nyní prožíváte smutek ze ztráty Vašeho blízkého člověka. Dovolte, abychom Vám touto cestou vyjádřili upřímnou soustrast. Tyto těžké chvíle bychom Vám rádi ulehčili poskytnutím několika informací pro snadnější  vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.  

 
Úmrtí uživatele v S – centru Hodonín

O úmrtí uživatele informuje všeobecná sestra nejbližšího příbuzného nebo známého, kterého uživatel uvedl jako kontaktní osobu. Pokud uživatel zemře v nemocnici, je o jeho úmrtí informován rovněž nejbližší příbuzný, který je uveden v dokumentaci. Informuje se pohřební služba, která je vedena v dokumentaci uživatele. Sociální pracovnice se následně telefonicky spojí s kontaktní osobou, která je uvedena v dokumentaci a domluví si společně den a hodinu předání pozůstalosti.

 
Osobní věci

Osobní věci zemřelého jsou vydány kontaktní osobě, vždy ve všední den od druhého dne po úmrtí uživatele a to od 9.00 – 11.00 hod. odpoledne od 13.00 – 15.00 hod. Osobní věci si převezme dle šatního lístku rodina. Rodina může v zařízení ponechat po předchozí domluvě s vedoucí oddělení nepoužitou kosmetiku, inko. pomůcky a minerální vody.

 
Cennosti

Veškeré cennosti, vkladní knížky, finanční hotovost, cennosti uložené nebo nalezené v našem zařízení ke dni úmrtí uživatele a patřící zemřelému uživateli se oznamují na dědickou kancelář příslušného okresního soudu.
 

 
Vyúčtování úhrady za pobyt a stravu uživatele

Úhrada za pobyt a stravu je účtována v závislosti na tom, zda uživatel zemřel před 15. dnem nebo po 15. dni v měsíci.

Před 15. dnem (včetně) je došlý starobní důchod uživatele zaslán zpět na ČSSZ Praha. Vzniklá pohledávka za pobyt a stravu je vyúčtovaná a zapsaná do podkladů pro notářství. Tento nedoplatek může rodina uhradit hotově v pokladně u sociální pracovnice. Pokud rodina nedoplatek nezaplatí, je tato částka zapsána do sdělení pro notářství. Notář následně rozhodne dle finančních možností zemřelého, zda je pozůstalý povinen částku uhradit či nikoliv.

Při úmrtí uživatele po 15. dni v měsíci je vyplácena vratka za pobyt a stravu v případě zařazení důchodu uživatele

na hromadný seznam. Vratka je zapsaná do podkladů pro notářství a následně do sdělení pro notářství. V případě důchodu na účet nebo hotově na depozitní účet uživatele se záležitost řeší individuálně.

Příspěvek na péči zůstává v celé výši zařízení S – centrum Hodonín v případě, že uživatel byl alespoň jeden den v měsíci přítomen v zařízení. Pokud je uživatel již od prvního dne v měsíci hospitalizován v nemocnici, je příspěvek na péči pozastaven a v případě úmrtí nenáleží S – centru Hodonín.

Další informace sociální pracovnice zajistí odhlášení důchodu zesnulého na České správě sociálního zabezpečení bez ohledu na to, zda starobní důchod byl či nebyl zařazen na hromadný seznam ČSSZ.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zdravotní sestra volá pohřební službu, která je uvedená v dokumentaci uživatele. Není-li tato skutečnost v dokumentaci uvedena volá se pohřební služba Pieta Hodonín. Pro potřeby osob zajišťujících pohřeb vydává zdravotní sestra oddělení, kde uživatel zemřel, tzv. list o prohlídce zemřelého a to na základě předložení průkazu osobní totožnosti, se kterým se dotyčný obrátí na pohřební službu.


Doklady, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu:

 • list o prohlídce zemřelého (část B2) pro osobu zajišťující pohřeb
 • občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • rodný list objednatele (pokud si chcete objednat také vyřízení úmrtního listu)
 • cestovní pas (u cizinců)
 
 
Věci k objednání pohřbu
 
 • oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály)
 • fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni

Úmrtní list
Úmrtní list vydává matriční úřad v místě úmrtí. O jeho vydání jste oprávněni požádat, jste-li příbuzný nebo vypravitel pohřbu zesnulého. Po úmrtí osoby je běžný postup takový, že vše zařizuje pohřební služba. Ta si vezme od oprávněné osoby potřebné doklady (seznam najdete níže) a vše zašle příslušné matrice. Pokud vyřizujete úmrtní list sami, pak se stačí obrátit na matriční úřad MěÚ Hodonín a předložit potřebné doklady.
 
 • doklad, kterým prokážete svoji totožnost,
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že úmrtí se týká členů vaší rodiny, nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
Úmrtní list je vydán do 30 dnů od chvíle, kdy matriční úřad obdržel „List o prohlídce zemřelého“ od lékaře či zdravotnického zařízení (ve složitějších případech až 60 dnů).
 
 
Ukončení platby SIPO na české poště – kontaktní osoba
 
 • je zapotřební předložit úmrtní list uživatele

  
Vyzvednutí pozůstalosti
 

Pozůstalost je nahlášena v místně příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena u sociálních pracovnic S – centra Hodonín, p. o., do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro vyzvednutí pozůstalosti (cenných věcí) je zapotřebí předložit pravomocné rozhodnutí soudu o dědickém řízení a občanský průkaz. Sociální pracovnice na základě pravomocného rozhodnutí předá pozůstalost všem právoplatným dědicům v jeden den.
 

Žádáme Vás, kontaktujte sociální pracovnici předem a domluvte si společně termín předání, děkujeme. (tel. 518 399 937, 601 500 568) .