Veřejný závazek

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Pomoc seniorům vychází z jejich individuálně určených potřeb, působí na ně aktivně a motivuje je, aby v rámci svých schopností a možností v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli i v zařízení pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech a udržovat, příp. rozvíjet své sociální kontakty, zejména s rodinou a zapojovat je do dění v okolí. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost.

 

** Domov pro seniory **

Posláním Domova pro seniory je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova pro seniory je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílem sociální služby Domov pro seniory je:

vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
podpora duchovních potřeb uživatelů
vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
podpora seberealizace uživatelů
průběžné vzdělávání zaměstnanců
 

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita Domova pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je celkem 35 míst. Sociální služba Domov pro seniory se nachází na 2 NP a v suterénu na oddělení Slunečnice. Sociální služba je poskytována v 13 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z

důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova pro seniory:

 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci,kterou nejsme schopni zajistit
 • chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsoben narušovalo koletivní soužití

** Domov se zvláštním režimem **

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí,a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence nebo z důvodu chronického a duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb neborodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby přizajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti je podporujeme v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova se zvláštním režimem je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílem sociální služby Domov se zvláštním režimem je:

vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
podpora duchovních potřeb uživatelů
vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
podpora seberealizace uživatelů
průběžné vzdělávání zaměstnanců

Cílová skupina Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy chorob a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstančnosti způsobeném věkem a zdravotním stavem zapříčiněným chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita Domova se zvláštním režimem

Kapacita Domova se zvláštním režimem je celkem 106 míst. Sociální služba Domov se zvláštním režimem se nachází na 3 NP oddělení Vinohrádky, na 4 NP oddělení Chrpa a na 5 NP oddělení Lípa. Sociální služba je poskytována v 32 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z
důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 
 
Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova se zvláštním režimem:
 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit

 

** Sociální služba Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytuje tyto služby: **

 
poskytnutí ubytování, ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem).
celodenní stravu (zahrnuje: snídani, dopolední svačinu, oběd - výběr ze dvou jídel (změna v jídelníčku je vyhrazena), odpolední svačina, večeře, druhá večeře odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
terapeutických činnostech (pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím (podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách
podporující sociální začlenění uživatel)
ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
poskytnutí základního sociální poradenství (zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)
 
další služby: kadeřnice, pedikúra, pravidelné bohoslužby, cukrárna.
to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.
 
** Zhodnocení krátkodobých plánů S - centra Hodonín za rok 2017 **

1. Získání certifikátu Bazální stimulace

7. června 2017 proběhl v našem zařízení důležitý proces certifikace Bazální stimulace. Za účasti ředitelky Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. Od tohoto dne má naše zařízení certifikaci bazální stimulace.

Plán byl splněn.

2. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (MŠ Pestrokvítek, Dobromysl) a navazovat nové kontakty pro spolupráci při vytváření volnočasových aktivit pro uživatele.

V roce 2017 bylo uspořádáno celkem 7 akcí na kterých se spolupodíleli naši partneři.

Plán byl splněn.

3. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel a veřejnost.

V roce 2017 bylo pořádáno celkem 17 společenských akcí na které byly vytvořeny pozvánky pro rodinné příslušníky a jejich aktivní zapojení a oslovení rodinných příslušníku při doprovodu uživatele na konanou akci mimo zařízení.

Plán byl splněn

4. Zajistit pro 20 uživatel 4 půldenní výlety do okolí zařízení (ZOO, město Hodonín, KD Hodonín atd.)

V roce 2017 bylo zajištěno celkem 7 půleních výletů do okolí S – centra Hodonín se zapojením 86 uživatel.

Plán byl splněn

5. Zapojení okolních obcí při zachování vztahové sítě s rodným krajem našich uživatel v projektu našeho zařízení“ Jakpak je u nás doma“. Návštěva uživatel v rodné vesnici, návštěva známých míst v obci. 2 návštěvy se zapojením 5 uživatel.

První návštěva města Hodonín proběhla v prosinci 2017 aktivní účast 8 uživatel. V roce 2017 byly osloveny 2 obce.

Plán byl částečně – splněn.

 

** DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ PLÁNY S - CENTRA Hodonín, p.o. **

DLOUHODOBÉ PLÁNY organizace :

1. Zajistit školení 8 pracovníkům v přímé péči v konceptu smyslové aktivizace podle Lore Wehner.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravontího úseku, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: rok 2020

2. Oslovení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici - návrh projektu terapeutické zahrady.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku přímé péče

Termín: rok 2020

3. Zvětšení prostoru před ohništěm v zahradě.

Zodpovídá: vedoucí technicko - provozního úseku

Termín: rok 2019

4. Vytvořit reminiscenční koutek v cukrárně zařízení a v atriu.

Zodpovídá: statutární zástupce,vedoucí technicko - provozního úseku, vedoucí aktivizačního a sociálního úseku, vedocuí přímé obslužné péče.

Termín: rok 2019

5. Vytvoření kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v našem zařízení.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče.

Termín: rok 2021

6. Prohlubovat systematické vzdělávání všechn zaměstanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výcvik emoční inteligence pro 20 PSS.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí sociálního a aktivizačního úseku.

Termín: 2019

7. Úprava výběhu o terasu s nízkým oplocením kolem kozlů na zahradě S - centra Hodonín.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí technicko - provozního úseku.

Termín: 2019

KRÁTKODOBÉ PLÁNY organizace 2018:

1. Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: červen 2018

2. Aktivně se zapojit do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci Projektu " Zdravého města Hodonína a místní Agendy 21 v roce 2018 Navrhnout a aktivně se účastnit 4 veřejných akcí.

Zodpovídá: vedocuí úseku přímé obslužné péče, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: průběžně 2018

3. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (Dobromysl, MŠ Pestrokvítek) a navazovat nové kontakty pro spolupráci.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče

Termín: průběžně 2018

4. Pokračovat v projektu zařízení "Jakpak je u nás doma" navštívit rodné vesnice uživatel, zapojit celkem 10 uživatelů.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče, vedoucí oddělení

Termín: 31.12.2018

5. Zapojit se do projektu JMK " Univerzita 3 věku" celkem 10 uživatelů.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče

Termín: 31.12.2018

6. Vytvoření 1 vyvýšeného záhonu pro uživatele na mechanickém vozíku aby uživatelé mohli navázat na svůj předchozí způsob života.

Zodpovídá:statutárnmí orgán, vedoucí technicko - provozního úseku

Termín: 31.12.2018

7. Demontáž kuchyňských linek na 5 oddělení a v průchozích pokojích na 4, 3, a 2 oddělení.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí technicko - provozního úseku

Termín: 31.12.2018

8. U minimálně 10 uživatelů podpora duchovního života (zajištění kněze při přijímání svátosti na pokojích, doprovázení duchovního při úmrtí uživatele)

Zodpovídá: vedoucí úseku přímé obslužné péče, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: 2018

9. Podpořit a doprovodit minimálně 30 uživatelů služby Domov se zvláštním režimem na pravidelné vycházky do přírody a po okolí zařízení

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče

Termín: 2018

10. Minimálně u 5 uživatelů zapojení rodin do péče o uživatele (společné vycházky, doprovod k lékaři, účast a doprovod na společenských akcí)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče, vedoucí zdravotního úseku

Termín: 2018

11. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatelů a veřejnost.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního úseku, vedoucí úseku přímé obslužné péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: 2018

12. Uspořádat 4 společenské akce se zaměřením na mezigenerační setkání.

Zodpovídá: statutární orgnán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé obslužné péče, vedoucí zdravotního úseku

Termín: 2018