Veřejný závazek

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Pomoc seniorům vychází z jejich individuálně určených potřeb, působí na ně aktivně a motivuje je, aby v rámci svých schopností a možností v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli i v zařízení pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech a udržovat, příp. rozvíjet své sociální kontakty, zejména s rodinou a zapojovat je do dění v okolí. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost.

** Domov pro seniory **

Posláním Domova pro seniory je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova pro seniory je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílem sociální služby Domov pro seniory je:

vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
podpora duchovních potřeb uživatelů
vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
podpora seberealizace uživatelů
průběžné vzdělávání zaměstnanců
Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita Domova pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je celkem 35 míst. Sociální služba Domov pro seniory se nachází na 2 NP a v suterénu na oddělení Slunečnice. Sociální služba je poskytována v 13 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova pro seniory:

 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci,kterou nejsme schopni zajistit
 • chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsoben narušovalo koletivní soužití

** Domov se zvláštním režimem **

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí,a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence nebo z důvodu chronického a duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb neborodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby přizajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti je podporujeme v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova se zvláštním režimem je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílem sociální služby Domov se zvláštním režimem je:

vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
podpora duchovních potřeb uživatelů
vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
podpora seberealizace uživatelů
průběžné vzdělávání zaměstnanců

Cílová skupina Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy chorob a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstančnosti způsobeném věkem a zdravotním stavem zapříčiněným chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita Domova se zvláštním režimem

Kapacita Domova se zvláštním režimem je celkem 106 míst. Sociální služba Domov se zvláštním režimem se nachází na 3 NP oddělení Vinohrádky, na 4 NP oddělení Chrpa a na 5 NP oddělení Lípa. Sociální služba je poskytována v 32 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z
důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 
Důvody, které vylučují přijetí zájemce do Domova se zvláštním režimem:
 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit

*Sociální služba Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytuje tyto služby: *

 
poskytnutí ubytování, ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem).
 
celodenní stravu (zahrnuje: snídani, dopolední svačinu, oběd - výběr ze dvou jídel (změna v jídelníčku je vyhrazena), odpolední svačina, večeře, druhá večeře odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
 
pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 
podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
 
volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 
terapeutických činnostech (pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím (podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 
ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 
poskytnutí základního sociální poradenství (zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)
 
další služby: kadeřnice, pedikúra, pravidelné bohoslužby, cukrárna.
to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.
 

** Zhodnocení krátkodobých plánů S - centra Hodonín za rok 2018 **

1. Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Zhodnocení: Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování pracovních skupin MěÚ Hodonín v rámci komunitního plánování.

Cíl byl splněn.

2. Aktivně se zapojit do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci Projektu „Zdravého město Hodonín" a místní Agendy 21 v roce 2018. Navrhnout a aktivně se účastnit 4 veřejných akcí.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí úseku zdravotní péče.

Zhodnocení: V tomto roce jsme se aktivně zapojili do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a to konkrétně, „Hodina země“, „Světový den zdraví“- přednáška o demenci pro veřejnost, „Miniekojarmark“, „Den tance“, „Národní dny bez úrazůaktivní účast zaměstnanců RHB – pořádání semináře pro veřejnost i personálu na téma ,„Prevence pádů u seniorů“Svátek hudby“- Zahradní slavnost , „Den seniorů“, „Dny zdraví“- přednáška o demenci pro veřejnost, „Evropský týden mobility“- Pétanque mezi odděleními a Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ.

Cíl byl splněn.

3. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (Dobromysl, MŠ Pestrokvítek) a navazovat nové kontakty pro spolupráci.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí sociálního a aktivizačního úseku

Zhodnocení:V roce 2018 jsme s dobrovolníkem ze sdružení Dobromysl uskutečnili 2x akci „ setkání u božího slova“ a Promítání filmů „Slovácko sa súdí“. S MŠ Pestrokvítek pravidelná setkávání v průběhu roku – společné tvoření, sportovní dopoledne. Dále se nám podařilo navázat nový kontakt se SVČ – příměstské tábory a s ISŠ Hodonín – dopomoc studentů při různých akcích.

Cíl byl splněn

4. Pokračovat v projektu zařízení „Jak pak je u nás doma“ navštívit vesnici Lužice a Dolní Bojanovice, zapojit celkem 10 uživatel.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně-ošetřovatelského.

Zhodnocení: Navázali jsme kontakt se starosty obcí, ale díky zhoršení celkového stavu uživatelů, kteří by cestu do rodného kraje, již nezvládli jsou naplánované návštěvy starostů obce v našem zařízení a krátké přednášky o konkrétní vesnici.

Cíl byl částečně splněn.

5. Zapojit se do projektu JMK „ Univerzita 3 věku“ cca 10 uživatel.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského.

Zhodnocení:V roce 2018 se projektu JMK „ Univerzita 3 věku“ zúčastnilo celkem 15 uživatelů a plánujeme účast v dalším pokračování projektu.

Cíl byl splněn.

6. Vytvoření 1 vyvýšeného záhonu pro uživatele na mechanickém vozíku aby uživatelé mohli navázat na svůj předchozí způsob života.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí provozního úseku.

Termín 31. 12. 2018

Zhodnocení: Z finančních důvodů bylo rozhodnuto o pozastavení plánovaného cíle a dočasném nahrazení využitím mobilních zahrádek (čtyři kusy) umístěných na patrech.

Cíl byl splněn náhradní variantou.

7. Demontáž kuchyňských linek na 5. oddělení a v průchozích pokojích na 4, 3, a 2 oddělení

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí provozního úseku.

Termín: 31. 12. 2018

Zhodnocení: Po důkladném prozkoumání zařazení kuchyňských linek do majetku byly demontovány jen tři kusy, které byly opětovně namontovány v budově a to na kuchyňkách oddělení na patrech. Důvod - kuchyňky jsou součástí budovy a jsou obsahem odpisových plánů budovy. O možnosti realizace celého úkolu se jedná se zřizovatelem.

Cíl byl pozastaven do doby dořešení vzniklého problému.

8. U min. 10 uživatelů podpora duchovního života (zajištění kněze při přijímání svátosti na pokojích, doprovázení duchovního při úmrtí uživatele).

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně – ošetřovatelského, vedoucíúseku sociálního a aktivizačního.

Zhodnocení:Velmi dobrá spolupráce s římskokatolickou církví. Kaplan má vždy aktuální seznam uživatel, kteří navštěvují kapli a dále těch, kteří si přejí návštěvu kněze na pokoji. Dle požadavků od uživatelů nebo ve spolupráci s rodinnými příslušníky u uživatel s vyšší mírou podpory, probíhá i doprovázení duchovního při úmrtí uživatele. Dále zařízení navštěvuje i kazatel Apoštolské církve.

Cíl byl splněn.

9. Podpořit a doprovodit alespoň 30 uživatelům služby Domova se zvláštním režimem pravidelné vycházky dopřírody a po okolí zařízení.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

Zhodnocení: Pravidelně absolvujeme vycházky s uživateli po zahradě i do města. Podnikáme společné výlety po blízkém okolí, (části města, Mikulčice vykopávky, zahrada, okolí domova), bylo zapojeno aktivně více než 30 uživatelů.

Cíl byl splněn.

10. Minimálně u 5 uživatel zapojení rodin do péče o uživatele (společné vycházky, doprovod k lékaři, účast na společenských akcích).

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

Zhodnocení: Rodiny uživatelů jsou průběžně informováni o zapojení do péče o svého příbuzného, rodina se zapojuje i do aktivit zařízení. Doprovází své příbuzné – seniory k lékaři, na společenské a kulturní akce v zařízení – Ples seniorů, vánoční jarmark, taneční vystoupení apod.

Cíl byl splněn.

11. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatelů a veřejnost.

Zodpovídá:vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

Veřejnost a rodinní příslušníci byli pozváni na tyto akce: Tříkrálová mše svatá, Ples seniorů, Divadelní představení, Sexteto plus, Oáza, Oslava Dne matek, Country na zahradě, Zahradní slavnost, Vánoční kulturní programy, Velikonoční a vánoční dílny a jarmarky, Zpívají manželé Ducháčkovi, Den otevřených dveří, Pálení čarodějnic, Narozeniny uživatelů (každý měsíc), 2x přednáška o demenci.

Cíl byl splněn.

12. Uspořádat 4 společenské akce se zaměřením na mezigenerační setkávání.

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

V rámci mezigeneračních setkání proběhly tři návštěvy dětí z příměstských táborů, Vysazení lípy ke 100 letům trvání republiky, setkání dětí z MŠ – sportovní dopoledne, velikonoční a vánoční tvoření.

Cíl byl splněn.

 

Na zhodnocení krátkodobých plánů organizace spolupracovali zodpovědní pracovníci za konkrétní krátkodobý plán. Vyhodnocené krátkodobé plány organizace jsou v souladu s cíli organizace.

 

V Hodoníně dne 15. dubna 2019

 

Zpracovala:

Bc. Pavla Konečná

vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

 

Schválil:

Bc. Václav Polách, MBA

ředitel S – centra Hodonín,p.o.

 

KRÁTKODOBÉ PLÁNY organizace:

 

1.Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: průběžně 2019

2.Aktivně se zapojit do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci Projektu „Zdravého město Hodonín a místní Agendy 21 v roce 2018. Navrhnout a aktivně se účastnit 4 veřejných akcí.

Zodpovídá: vedoucíúseku sociálního a aktivizačního,vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče.

Termín: průběžně2019

3. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (Dobromysl, MŠ Pestrokvítek) a navazovat nové kontakty pro spolupráci.

Zodpovídá: vedoucí úseku přímé péče, vedoucí sociálního a aktivizačního úseku

Termín: průběžně 2019

4.Zapojit se do projektu JMK „ Univerzita 3 věku“ cca 10 uživatel.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče.

Termín: 31.12.2019

5. U min. 10 uživatelů podpora duchovního života (zajištění kněze při přijímání svátosti na pokojích, doprovázení duchovního při úmrtí uživatele).

Zodpovídá: vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního.

Termín:průběžně 2019

6.Zrealizovat a motivovat minimálně20 uživatelů službyDZR k pravidelným vycházkám do přírody a po okolí zařízení.

Zodpovídá:vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: 31.12.2019

7. Zvýšení počtu rodinných příslušníků, kteří se aktivně zapojují do péče o uživatele minimálně o pět (společné vycházky, doprovod k lékaři, účast na společenských akcích).

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019

8. Uspořádat 10 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel, rodinní příslušníci zaměstnanců a veřejnost.

Zodpovídá:vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019

9. Uspořádat 4 společenské akce se zaměřením na mezigenerační setkávání.

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019

10. Klíčoví pracovníci jednotlivých oddělení uspořádají jednu akci pro „své“ uživatele (zahradní slavnost, výlet do cukrárny nebo restaurace atd.).

Zodpovídá: vedoucí úseku přímé péče

Termín: 31.12.2019

11.Zvětšení prostoru před ohništěm v zahradě.

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí provozního úseku

Termín: 31.12.2019

12. Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výcvik emoční inteligence pro 20 PSS.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí přímé péče, personalista.

Termín: 2019

13. Úprava výběhu pro kozlíky o terasu s nízkým oplocením.

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí provozního úseku

Termín:2019

 

DLOUHODOBÉ plány organizace:

1. Zajistit školení 8 pracovníkům v přímé péče v konceptu smyslové aktivizace podle Lore Wehner.

Zodpovídá:statutární zástupce, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního.

Termín: 2022

 

2. Oslovení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici návrh projektu terapeutické zahrady.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí aktivizačního a sociálního úseku.

Termín: rok 2021

 

4. Vytvořit reminiscenční koutek v cukrárně zařízení a v atriu.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí provozního úseku, vedoucí aktivizačního a sociálního úseku.

Termín: 2020

 

5. Vytvoření kontaktního místa České Alzheimerovské společnosti v našem zařízení.

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče.

Termín: 2021

 

 

 

V Hodoníně dne 7. května 2019

 

 

 

Bc. Václav Polách, MBA

ředitel S – centra Hodonín, p.o.