Veřejný závazek

Cílem je v co nejvyšší míře zachovat soběstačnost uživatelů služby a zabezpečit jim důstojné prožití stáří.

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Pomoc seniorům vychází z jejich individuálně určených potřeb, působí na ně aktivně a motivuje je, aby v rámci svých schopností a možností v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli i v zařízení pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech a udržovat, příp. rozvíjet své sociální kontakty, zejména s rodinou i místním společenstvím. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost.

Posláním Domova pro seniory

je poskytování pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova pro seniory je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita domova pro seniory je 35 míst. Sociální služba je umístěna na 2. NP a 1. PP s názvem Slunečnice.

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do domova pro seniory:

• zájemce je mladší 65 let,

• zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo terénních služeb ,

• naplněná kapacita služby,

• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin,

• akutní infekční nemoc,

* chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

• zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvy o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívající ze smlouvy,

• zájemce závislý na alkoholu nebo jiných nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti,

* zájemce, který nerozumí českému jazyku,

* zájemce s mentální retardací a autismem,

* zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje.

Posláním Domova se zvláštním režimem

je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nemohly setrvat v domácím prostředí, a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb.

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti je podporujeme v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova se zvláštním režimem je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstančnosti způsobeném věkem a zdravotním stavem zapříčiněným chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

 

Kapacita domova se zvláštním režimem je 106 míst. Sociální služba je umístěna na 3. NP, 4. NP a 5. NP s názvy Vinohrádky, Chrpa a Lípa.

 

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do domova se zvláštním režimem:

• zájemce je mladší 65 let,

* zájemce, kterému lze péči zajistiti v jeho domácím prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo terénních služeb,

• naplněná kapacita služby,

• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin,

• akutní infekční nemoc,

• zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívající ze smlouvy,

• zájemce závislý na alkoholu nebo jiných nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti,

• zájemce, který nerozumí českému jazyku,

* zájemce s mentální retardací a autismem,

* zájemce žádá o sociální službu,kterou zařízení neposkytuje.

 

Služba v S-centru poskytuje tyto základní činnosti:

a) poskytování ubytování, včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav osobního prádla a ošacení

b) poskytnutí celodenní stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu minimálně 5 jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,

d) poskytování ošetřovatelské péče,

e) zajištění lékařské péče pro uživatele,

f) poskytování rehabilitační péče uživatelům,

g) zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních, společenských akcí, aktivizačních činností, volnočasovými a zájmovými aktivitami,

h) sociálně terapeutické činnosti.

Dále sociální služba v S-centru poskytuje další činnosti:

i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,

j) poskytování základního sociálního poradenství,

 

to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 

Zhodnocení krátkodobých cílů S - centra za rok 2016

 

1. Získání certifikátu Bazální stimulace

Z důvodu personálních změn ve vedení přesunuto na termín 7. června 2017.

Cíl nebyl splněn.

 

2. Uspořádat alespoň deset společenských, kulturních a sportovních akcí v zařízení, na které budou přizvány i blízké osoby uživatelů, příp. veřejnost

V roce 2016 bylo uspořádáno celkem 24 společenských akcí, které byly zaměřeny na účast příbuzných a veřejnosti. S - centrum Hodonín, p. o. navštívily děti z MŠ, proběhl V. ročník turnaje v pétanque

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, společenský ples seniorů, zahradní slavnost, přednášky pro veřejnost a další podobné akce.

Cíl byl splněn.

 

3. V rámci poskytování paliativní péče umožnit našim uživatelům důstojný odchod v prostředí svého pokoje

V rámci poskytování paliativní péče máme vypracovaný ošetřovatelský standard č. 6 Péče o umírajícího, podle kterého ošetřovatelský personál plní veškerá procesuální kritéria. Umírajícího

neizolujeme (pokud to není jeho výslovné přání), rodina jej může kdykoliv navštívit. Rodině věnujeme přiměřenou péči a oporu. Dle přání uživatele nebo rodiny zajišťujeme k umírajícímu

kněze.

Cíl byl splněn.

 

4. Alespoň u 15 uživatelů obou služeb pravidelně využívat venkovních cvičebních strojů.

Venkovní cvičební stroje pravidelně využivá 13 uživatelů, uživatelé si občas zacvičí v rámci procházek po zahradě.

Cíl byl z větší části splněn.

 

5. Zajistit pro 20 uživatelů dva půldenní výlety do okolí.

Uživatelé navštívili ZOO Hodonín, Skanzen ve Strážnici, Masarykovo muzeum v Hodoníně. Naši uživatelé se zapojili do Dne seniorů v Hodoníně a navštívili turnaje v pétanque v Kyjově,

Zlíně a Brně.

Cíl byl splněn.

 

6. Aktivní účast na Dnu seniorů s novým vystoupením skupiny Rytmus.

Naši uživatelé se aktivně zapojili do kulturního programu Dnu seniorů na KD Hodonín s vystoupením skupiny Rytmus, která se skládá z uživatelů obou služeb.

Cíl byl splněn.

 

DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ CÍLE S - CENTRA NA ROK 2017

 

DLOUHODOBÉ CÍLE 2017 :

1. Doplnění prostor zahrady o pergolu a posezení u vodního prvku.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí provozního úseku

Termín: rok 2018

 

2. Získání Značky kvality v sociálních službách.

Zodpovídá: statutární zástupce, všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: rok 2018

 

3. Zapojení rodin do péče (zachování vztahové sítě uživatelů), udržení kontaktu se sociálním okolím a získání nových dobrovolníků.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního , vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí provozního úseku

Termín: rok 2018

 

4. Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výcvik emoční inteligence pro 20 PSS.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, peronalista

Termín: rok 2019

 

5. Vytvoření kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v našem zařízení.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: rok 2020

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2017:

1. Získat certifikát Bazální stimulace

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského a vedoucí oddělení

Termín: červen 2017

 

2. Pokračovat ve spolupráci s partery z minulých let ( MŠ Pestrokvítek, Dobromysl) a navazovat nové kontakty pro spolupráci při vytváření volnočasových aktivit pro uživatele.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí sociálně aktivizačního úseku

Termín: 31. prosinec 2017

 

3. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel a veřejnost

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: 31. prosince 2017

 

4. Zajistit pro 20 uživatel 4 půldenní výlety do okolí zařízení ( ZOO, město Hodonín, KD Hodonín atd.)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí oddělení

Termín: 31. prosince 2017

 

5. Zapojení okolních obcí při zachován vztahové sítě s rodným krajem našich uživatečl v projektu našeho zařízení " Návraty". (Návštěva uživatel v rodné vesnici, návštěva známých míst v

obci) 2 návštěvy se zapojením 5 uživatel.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí sociálně aktivizačního úseku, vedoucí oddělení, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: 31. prosince 2017