Veřejný závazek

Cílem je v co nejvyšší míře zachovat soběstačnost uživatelů služby a zabezpečit jim důstojné prožití stáří.

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Pomoc seniorům vychází z jejich individuálně určených potřeb, působí na ně aktivně a motivuje je, aby v rámci svých schopností a možností v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli i v zařízení pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech a udržovat, příp. rozvíjet své sociální kontakty, zejména s rodinou i místním společenstvím. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorů s ohledem na jejich důstojnost.

Posláním Domova pro seniory

je poskytování pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova pro seniory je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace již vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Kapacita domova pro seniory je 35 míst. Sociální služba je umístěna na 2. NP a 1. PP s názvem Slunečnice.

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do domova pro seniory:

• zájemce je mladší 65 let,

• zájemce, kterému lze péči zajistit v jeho domácím prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo terénních služeb ,

• naplněná kapacita služby,

• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péči ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin,

• akutní infekční nemoc,

* chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

• zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvy o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívající ze smlouvy,

• zájemce závislý na alkoholu nebo jiných nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti,

* zájemce, který nerozumí českému jazyku,

* zájemce s mentální retardací a autismem,

* zájemce žádá o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje.

Posláním Domova se zvláštním režimem

je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nemohly setrvat v domácím prostředí, a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb.

Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti je podporujeme v rozhodování a soběstačnosti.

Cílem Domova se zvláštním režimem je pomáhat uživatelům služby vést svůj život dle svých schopností a možností za podpory týmu odborně vzdělaného, s obětavým přístupem a v prostředí, které je důstojné a bezpečné. Služba chce dále uživatele podporovat v aktivním způsobu života, v udržení stávajících sociálních kontaktů, příp. je dále rozvíjet, uspokojovat jejich duchovní potřeby a pomáhat při plánování, hodnocení a naplňování jejich osobních cílů.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli věku 65 let, trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a ocitli se v nepříznivé sociální situaci.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstančnosti způsobeném věkem a zdravotním stavem zapříčiněným chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

 

Kapacita domova se zvláštním režimem je 106 míst. Sociální služba je umístěna na 3. NP, 4. NP a 5. NP s názvy Vinohrádky, Chrpa a Lípa.

 

Důvody, které vylučují přijetí zájemce do domova se zvláštním režimem:

• zájemce je mladší 65 let,

* zájemce, kterému lze péči zajistiti v jeho domácím prostředí prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo terénních služeb,

• naplněná kapacita služby,

• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní ve zdravotnickém zařízení po dobu 24 hodin,

• akutní infekční nemoc,

• zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívající ze smlouvy,

• zájemce závislý na alkoholu nebo jiných nealkoholických drogách v akutní fázi závislosti,

• zájemce, který nerozumí českému jazyku,

* zájemce s mentální retardací a autismem,

* zájemce žádá o sociální službu,kterou zařízení neposkytuje.

 

Služba v S-centru poskytuje tyto základní činnosti:

a) poskytování ubytování, včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav osobního prádla a ošacení

b) poskytnutí celodenní stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu minimálně 5 jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,

d) poskytování ošetřovatelské péče,

e) zajištění lékařské péče pro uživatele,

f) poskytování rehabilitační péče uživatelům,

g) zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních, společenských akcí, aktivizačních činností, volnočasovými a zájmovými aktivitami,

h) sociálně terapeutické činnosti.

Dále sociální služba v S-centru poskytuje další činnosti:

i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,

j) poskytování základního sociálního poradenství,

 

to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 

Zhodnocení krátkodobých cílů S - centra za rok 2017

 

1. Získání certifikátu Bazální stimulace

7. června 2017 proběhl v našem zařízení důležitý proces certifikace Bazální stimulace. Za účasti ředitelky Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. Od tohoto dne má naše zařízení certifikaci bazální stimulace.

Cíl byl splněn.

 

2. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (MŠ Pestrokvítek, Dobromysl)
a navazovat nové kontakty pro spolupráci při vytváření volnočasových aktivit pro uživatele.

V roce 2017 bylo uspořádáno celkem 7 akcí na kterých se spolupodíleli naši partneři.

Cíl byl splněn.

3. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel a veřejnost.

V roce 2017 bylo pořádáno celkem 17 společenských akcí na které byly vytvořeny pozvánky pro rodinné příslušníky a jejich aktivní zapojení a oslovení rodinných příslušníku při doprovodu uživatele na konanou akci mimo zařízení.

Cíl byl splněn

4. Zajistit pro 20 uživatel 4 půldenní výlety do okolí zařízení (ZOO, město Hodonín, KD Hodonín atd.)

V roce 2017 bylo zajištěno celkem 7 půleních výletů do okolí S – centra Hodonín se zapojením 86 uživatel.

Cíl byl splněn

5. Zapojení okolních obcí při zachování vztahové sítě s rodným krajem našich uživatel v projektu našeho zařízení“ Jakpak je u nás doma“. Návštěva uživatel v rodné vesnici, návštěva známých míst v obci. 2 návštěvy se zapojením 5 uživatel.

První návštěva města Hodonín proběhla v prosinci 2017 aktivní účast 8 uživatel. V roce 2017 byly osloveny 2 obce.

 

Cíl byl částečně – splněn.

 

DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ CÍLE S - CENTRA NA ROK 2017

 

DLOUHODOBÉ CÍLE 2017 :

1. Doplnění prostor zahrady o pergolu a posezení u vodního prvku.

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí provozního úseku

Termín: rok 2018

 

2. Získání Značky kvality v sociálních službách.

Zodpovídá: statutární zástupce, všichni vedoucí zaměstnanci

Termín: rok 2018

 

3. Zapojení rodin do péče (zachování vztahové sítě uživatelů), udržení kontaktu se sociálním okolím a získání nových dobrovolníků.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního , vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí provozního úseku

Termín: rok 2018

 

4. Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výcvik emoční inteligence pro 20 PSS.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, peronalista

Termín: rok 2019

 

5. Vytvoření kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v našem zařízení.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: rok 2020

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2017:

1. Získat certifikát Bazální stimulace

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí úseku zdravotní péče, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského a vedoucí oddělení

Termín: červen 2017

 

2. Pokračovat ve spolupráci s partery z minulých let ( MŠ Pestrokvítek, Dobromysl) a navazovat nové kontakty pro spolupráci při vytváření volnočasových aktivit pro uživatele.

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí sociálně aktivizačního úseku

Termín: 31. prosinec 2017

 

3. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel a veřejnost

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: 31. prosince 2017

 

4. Zajistit pro 20 uživatel 4 půldenní výlety do okolí zařízení ( ZOO, město Hodonín, KD Hodonín atd.)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí oddělení

Termín: 31. prosince 2017

 

5. Zapojení okolních obcí při zachován vztahové sítě s rodným krajem našich uživatečl v projektu našeho zařízení " Návraty". (Návštěva uživatel v rodné vesnici, návštěva známých míst v

obci) 2 návštěvy se zapojením 5 uživatel.

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí sociálně aktivizačního úseku, vedoucí oddělení, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského

Termín: 31. prosince 2017