DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním Domovase zvláštním režimem

jeposkytování kvalitní pobytové služby osobám,které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence nebo z důvodu chronického a duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

 

Cílem sociální služby Domov se zvláštním režimem je:

 • vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
 • prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
 • podpora duchovních potřeb uživatelů
 • vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
 • podpora seberealizace uživatelů
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců

 

Kapacita

Kapacita Domova se zvláštním režimem je celkem 106 míst. Sociální služba Domov se zvláštním režimem se nachází na 3 NP oddělení Vinohrádky, na 4 NP oddělení Chrpa a na 5 NP oddělení Lípa. Sociální služba je poskytována v 32 jednolůžkových a 37 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Pro koho není služba určena:

 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit

Nepříznivá sociální situaci

považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobeném věkem a zdravotním stavem zapříčiněným chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

 

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho není služba určena),
 • volné místo v zařízení,
 • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).

Sociální služba Domov pro seniory poskytuje tyto služby:

 • poskytnutí ubytování,ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem).
 • celodenní stravu(v rozsahu 3 jídel hlavních a3 jídel vedlejších odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu(např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
 • pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,(pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
 • volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • terapeutických činnostech(pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím(podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmůa při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 • poskytnutí základního sociální poradenství(zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)

další služby (kadeřnice, pedikúra, bohoslužby, cukrárna.)

to vše při zachování přirozené vztahové sítě,respektování práva lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 

Zásady poskytování sociální služby

Připoskytování služby se zařízení řídí následujícími zásadami:

Dodržování práv uživatelů

Zaměstnanci vytvářejí prostředí, ve kterém jsou práva uživatelů plně dodržována.Při dodržování práv se zaměstnanci řídíplatnými zákony a také Etickým kodexem zařízení.

Respektování svobodné vůle uživatelů

Důležitou součástí života uživatelů je svobodně se rozhodovata nést přiměřené riziko,které může být s jejich rozhodnutím spojeno.Při rozhodování mohou uživatelům pomoci zaměstnanci,kteří s nimi mohou vyhodnotit klady a zápory určitého rozhodnutí.

Profesionální a individuální přístup k uživatelům

Každý člověk je jedinečný. Proto zaměstnanci v přístupu k jednotlivým uživatelům zohledňují jejich konkrétní potřeby, přání a představy. Zaměstnanci rovněž zohledňují rozdílné schopnosti, dovednosti a možnosti jednotlivých uživatelů.


Podpora soběstačnosti a aktivního způsobu životauživatelů

Dodržování zásady individuálního přístupu k uživatelům zajistí, že jim poskytovaná pomoc bude přiměřená a bude vycházet ze skutečných možností a schopnostíuživatelů.Pomocposkytnutázatěchtopodmínekpovedekudržení, případně také k rozvinutí soběstačnosti uživatelů a prodlouží možnost aktivního z působu života.

Zachování důstojnosti uživatelů

Zaměstnancivždyjednajísuživatelisnáležitouúctouarespektem azakaždých okolností chrání jejich důstojnost. Dodržování této i výše uvedených zásad zajistí nejenom to, že služba bude uživatelům poskytována v důstojném prostředí,ale ito,že se uživatelé budoudůstojnětaké cítit.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem poskytuje tyto služby:

 • poskytnutí ubytování,ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem).
 • celodenní stravu(v rozsahu 3 jídel hlavních a3 jídel vedlejších odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu(např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
 • pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,(pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
 • volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • terapeutických činnostech(pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím(podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmůa při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 • poskytnutí základního sociální poradenství(zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)

 

další služby (kadeřnice, pedikúra, bohoslužby, cukrárna.)to vše přizachování přirozené vztahovésítě,respektování práva lidské důstojnosti každéh ouživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.