DOMOV PRO SENIORY

Posláním Domova pro seniory

je poskytování kvalitní pobytové služby osobám,které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí,a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb.Služba vychází zi ndividuálních potřeb uživatelů,kdy s ohledem na jejich možnosti a schopnosti jsou podporováni v rozhodování a soběstačnosti.

 

Cílem sociální služby je:

 • vytvářet podmínky a podporovat uživatele v jejich stávající soběstačnosti a základních úkonech sebeobsluhy
 • zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
 • prostřednictvím pořádaných akcí, aktivizačních činností motivovat k aktivnímu životu
 • podpora duchovních potřeb uživatelů
 • vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli začleňovat uživatele do společenského života
 • podpora seberealizace uživatelů
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců

Kapacita

Kapacita Domova pro seniory je celkem 35 míst. Sociální služba Domov pro seniory se nachází na 2 NP a v suterénu na oddělení SLUNEČNICE. Sociální služba

je poskytována v 13 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem s vlastním sociálním příslušenstvím.

S – centrum Hodonín, p. o. může odmítnout poskytnutí sociální služby podle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby

c) zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb

d) o sociální službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytnutí téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Pro koho není služba určena:

 • osoba mladší 65 let
 • osoba, která se nenachází v nepříznivé sociální situaci
 • osoba s akutní infekční nemocí
 • osoba s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • osoba, která nerozumí českému jazyku
 • osoba s vrozenou mentální retardací a autismem
 • osobám s úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistí
 • chování, které by z důvodu duševní poruchy, agrese nebo problémového chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

Nepříznivá sociální situace

považujeme stav, kdy senior z důvodu snížené soběstačnosti způsobené věkem a zdravotním stavem nemůže vést samostatný život ve svém domově, potřebuje pravidelnou podporu a pomoc při zajišťování svých potřeb a byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, terénních služeb a ambulantních sociálních služeb.

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho není služba určena),

 • volné místo v zařízení,

 • podání žádosti o sociální službu včetně lékařské zprávy,

 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).

Sociální služba Domov pro seniory poskytuje tyto služby:

 • poskytnutí ubytování,ubytování zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla (ubytování na jedno a dvou lůžkových pokojích s bezbariérovým přístupem WC a sprchovým koutem).
 • celodenní stravu(v rozsahu 3 jídel hlavních a3 jídel vedlejších odpovídajícímu věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování).
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu(např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při pohybu po pokoji a zařízení poskytovatele i mimo něj)
 • pomoc při osobní hygieně (péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,(pomoc při navázání a upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • podporu a nácvik soběstačnosti, upevňování a rozvoj společenských návyků a dovedností uživatel
 • volnočasové a zájmové aktivity (tyto činnosti provádíme individuální nebo skupinovou formou s cílem upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • terapeutických činnostech(pracujeme v konceptu Bazální stimulace, využíváme reminiscenční terapii, canisterapii, muzikoterapii, taneční terapii smyslovou aktivizaci)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím přirozeným prostředím(podpora a pomoc při využívání běžné dostupných služeb a informačních zdrojů, upevnění kontaktů s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující sociální začlenění uživatel)
 • ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou péči
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmůa při obstarávání osobních záležitostí – (při řešení těchto situací jsou uživatelům nápomocni především klíčoví pracovníci a sociální pracovníci).
 • poskytnutí základního sociální poradenství(zprostředkování kontaktu na poskytnutí služby, kterou neposkytujeme)

další služby (kadeřnice, pedikúra, bohoslužby, cukrárna.)

to vše při zachování přirozené vztahové sítě,respektování práva lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

 

Zásady poskytování sociální služby

Připoskytování služby se zařízení řídí následujícími zásadami:

Dodržování práv uživatelů

Zaměstnanci vytvářejí prostředí, ve kterém jsou práva uživatelů plně dodržována.Při dodržování práv se zaměstnanci řídíplatnými zákony a také Etickým kodexem zařízení.

Respektování svobodné vůle uživatelů

Důležitou součástí života uživatelů je svobodně se rozhodovata nést přiměřené riziko,které může být s jejich rozhodnutím spojeno.Při rozhodování mohou uživatelům pomoci zaměstnanci,kteří s nimi mohou vyhodnotit klady a zápory určitého rozhodnutí.

Profesionální a individuální přístup k uživatelům

Každý člověk je jedinečný. Proto zaměstnanci v přístupu k jednotlivým uživatelům zohledňují jejich konkrétní potřeby, přání a představy. Zaměstnanci rovněž zohledňují rozdílné schopnosti, dovednosti a možnosti jednotlivých uživatelů.


Podpora soběstačnosti a aktivního způsobu životauživatelů

Dodržování zásady individuálního přístupu k uživatelům zajistí, že jim poskytovaná pomoc bude přiměřená a bude vycházet ze skutečných možností a schopnostíuživatelů.Pomocposkytnutázatěchtopodmínekpovedekudržení, případně také k rozvinutí soběstačnosti uživatelů a prodlouží možnost aktivního z působu života.

Zachování důstojnosti uživatelů

Zaměstnancivždyjednajísuživatelisnáležitouúctouarespektem azakaždých okolností chrání jejich důstojnost. Dodržování této i výše uvedených zásad zajistí nejenom to, že služba bude uživatelům poskytována v důstojném prostředí,ale ito,že se uživatelé budoudůstojnětaké cítit.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •